دسته بندی مطالب
همکاران

1. سوختگی ناشی از آرک در 5 سال اخیر بالاترین درصد حوادث شرکت توزیع را به خود اختصاص داده است .

2. عمده ترین دلیل حوادث سوختگی ناشی از آرک کشیدن فیوز کاردی با انبردست و عدم استفاده از فیوز کش و کلاه ایمنی با نقاب محافظ و دستکش می باشد.

3-جهت اجرای هر گونه عملیات در اتفاقات لازم است با مسئولین و اپراتور امور یا ناحیه مربوطه هماهنگی قبلی معمول گردد به نحوی که اپراتور ( و در صورت لزوم سایر مسئولین )از محل و زمان اجرای عملیات اطلاع کافی داشته باشند.

4-برای کشیدن یا نصب فیوز کاردی صرفا" بایستی از فیوزکش استفاده نمود و استفاده از انبردست برای کشیدن یا جا زدن فیوز کاردی ممنوع می باشد.

5- لازم است در هنگام نصب فیوز در تابلو دقت شود از فیوز با آمپراژ مناسب استفاده شود و از مستقیم کردن فیوز بدلیل بار زیاد یا در دسترس نبودن فیوز مناسب جدا" خودداری شود.

6-در شرایط برفی و بارانی و در محلهای مرطوب انجام عملیات بصورت برقدار ممنوع بوده و لازم است حتما" برق قطع و گراند موقت نصب شود و بعد از اجرای عملیات نسبت به برقدار کردن شبکه اقدام شود.

7-استیک عایق وسیله ای است که فقط به منظور کشیدن و یا جا زدن فیوز کات اوت و در برخی موارد برداشت وسایل اضافی از روی شبکه از آن استفاده می شود .

8.تجهیزات عایق نبایستی در معرض تابش مستقیم آفتاب و یا رطوبت و بارندگی قرار گیرند .

9-برای استفاده از هر گونه ابزار عایق مانند استیک های عایق چوب پرچ لود بوستر ـ دستگاه گراند ـ فازمتر فشار متوسط و فیوز کش فشار متوسط بایستی حتما" از دستکش عایق 20KV استفاده شود .

10-اپراتور اتفاقات جهت قطع و یا وصل خط فقط موظف به گرفتن دستور از متقاضی خاموشی بوده و در مواقع ضروری با هماهنگی قبلی متقاضی خاموشی مجاز است نسبت به قطع و یا وصل خط اقدام نماید.

11-دستورالعملهای ایمنی و بهره برداری بر اساس تجارب بدست آمده از حوادث قبلی وضع شده اند بنابراین رعایت این دستورالعملها و مقررات الزامی است.

12-به جز در شرایط اضطراری و به منظور جلوگیری از حوادث کارکنان ، گروههای اجرایی مجاز به تماس مستقیم با ایستگاه فوق توزیع جهت درخواست خاموشی فشار متوسط نخواهند بود.

13-وصل نمودن بدنه فلزی تاسیسات به زمین برای هم پتانسیل نمودن بدنه های فلزی با زمین و جلوگیری از بوجود آمدن ولتاژ بین بدنه فلزی و زمین و متعاقبا جلوگیری از برق گرفتگی است .

14- رعایت ترتیب زیر پس از اخذ مجوز و تکمیل فرم خاموشی لازم الاجرا می باشد:
الف- قطع برق توسط مسئولین ذیربط ب- بررسی احتمال برقدار بودن شبکه با فازمتر ج- تخلیه الکتریکی جهت اطمینان از بدون برق بودن شبکه د- اتصال زمین موقت ( گراند ) شبکه از طرفین محل کار ه- شروع به کار

15-قبل ازانجام عملیات قطع یا وصل مشترکین بایستی مدار بدون بار گردیده و جهت قطع کابل مشترک ابتدا فازوسپس نول جدا گردد .

16-تمامی گروههای اجرایی بایستی هر روز صبح کارت کنترل ایمنی را تکمیل و به امضاء مسئول ایمنی رسانده و در خودرو بهمراه داشته باشند .

17-در هنگام بارندگی و شرایط نامناسب جوی , انجام هر گونه قطع و وصل برق روی شبکه ممنوع می باشد .

18-تعداد نفرات هر گروه اجرایی حداقل 2 نفر میباشد و فرستادن کارگران به صورت انفرادی جهت انجام کارهای برقی ممنوع می باشد .

19-به محض توقف خودروهای عملیاتی ( خصوصا بالابر ) در مکان مورد نظر جهت اجرای فعالیت مربوطه راننده یا اپراتور بالابر موظف است نسبت به محصور نمودن محیط کار توسط وسایل هشدار دهنده از جمله مخروطی ، نوار حفاظتی و تابلو خطر به تعداد کافی اقدام نماید.

20-هنگام فعالیت در شب علاوه بر نصب وسایل هشدار دهنده بایستی چراغهای گردان بالابر روشن بوده و تمامی پرسنل بایستی جلیقه شبرنگ بر تن داشته باشند.

21-هنگام کار در بلوارهای بزرگ و بزرگراهها در تمامی اوقات شبانه روز لازم است پرسنل ضمن احتیاط بیشتر حتما جلیقه شبرنگ بر تن داشته باشند و از فاصله حداقل 30 متری اقدام به استقرار مخروطی هشدار دهنده بنمایند به نحویکه مخروطی ها از فاصله 50متری قابل رویت باشند به هر حال فاصله استقرار مخروطی ها باید با توجه به سرعت خودروها انتخاب گردد تا رانندگان فرصت تصمیم گیری جهت عکس العمل داشته باشند.

22-چنانچه محل حفاری در داخل خیابان و یا مکانهای پرتردد واقع شده باشد گروه مربوطه موظف است از فاصله 20 متری ضمن استقرار تابلو خطر نسبت به گذاردن مخروطی هشدار دهنده به فاصله هر 2 متر تا محل حفاری اقدام نمایند. ( صرف نصب یک عدد مخروطی یا تابلو در نزدیکی محل حفاری نمی تواند عابرین را از خطر موجود مطلع نماید.)

23-در هنگام اقدام به انجام هر گونه حفاری در سطح شهر مسئولین مربوطه موظف هستند با نصب علائم هشدار دهنده از جمله تابلو پایه دار خطر استقرار مخروطی هشدار دهنده و کشیدن نوار حفاظتی در اطراف محل حفاری ،محدوده محیط عملیات را به طور کامل برای عابرین مشخص نمایند.

24-به منظور انجام عملیات بخشی از خطوط توسط سکسیونر یا کلید از شبکه اصلی جدا و بدون برق و سایر قسمتها برقدار باشند لازم است که قسمت جدا شده از شبکه بعد از باز شدن کلید یا سکسیونر از نظر بی برقی و باز بودن کامل هر سه فاز فکهای سکسیونر آزمایش و سپس گراند و تحویل گروه متقاضی شود.

25-در صورتیکه در تاسیسات محل انجام عملیات امکان برقدار شدن از خطوط مختلف وجود داشته باشد لازم است که علاوه بر جداسازی و انجام بررسی های احتمال برقدار بودن و انجام تخلیه الکتریکی نسبت به نصب گراند موقت در طرفین محل کار اقدام به نحویکه از برقدار شدن محل مورد نظر جلوگیری نماید.

26-بعد از پایان کار و هنگام برقدار کردن خط اتفاقات موظف است پرسنل گروه متقاضی را از محل دور و سپس با اطمینان از اینکه کسی بروی شبکه مشغول کار نمی باشد اقدام به برقدار نمودن خط نماید.

27-سرپرست گروه متقاضی خاموشی موظف است در هنگام تحویل خط از اتفاقات دقیقا وضعیت خاموشی کامل شبکه و گراند خط را کنترل و سپس خط را تحویل بگیردو فرم را امضاء نماید.

28-گروههای اتفاقات موظف به نصب گراند موقت در طرفین محل کار جهت متقاضیان خاموشی در هر شرایطی می باشند و چنانچه خط مورد نظر از مسیرهای دیگری نیز برقدار می شود اتفاقات بایستی نسبت به نصب گراند موقت در این مسیرها نیز اقدام نمایند.

29- اجرای هر گونه تعمیرات ، تعویض قطعات یا عیب یابی در تابلو برقدار ممنوع است و باید از طریق کلید اتوماتیک یا بدون برق نمودن ترانسفورماتور جهت انجام این عملیات اقدام نمود.

30-مجریان موظف هستند هر گونه نقاط ضعف تابلو نظیر قطع بودن سیستم روشنایی تابلو وصل نبودن شینه اتصال در به بدنه تابلو قطع بودن ارتینگ بدنه تابلو - مستقیم بودن کلیدها یا فیوزها معیوب بودن کابلها خراب بودن قفل درب جعبه ها و هر گونه موارد دیگر را کتبا به مسئولین ذیربط گزارش نمایند.

31- انجام کار بروی پایه های شبکه فشار ضعیف در حالت برقدار الزاما رعایت مقررات ایمنی خط گرم از جمله پوشیده و عایق بودن کامل بدن سر و دستها الزامی است در غیر این صورت بایستی نسبت به قطع کامل برق به نحویکه امکان برقدار شدن به هیچ وجه وجود نداشته باشد اقدام شود.

32-حوزه الکتریکی فاصله ای است در اطراف هادی برقدار که در صورت نزدیک شدن به آن موجب برق گرفتگی خواهد شد ، این فاصله به ازاء هر کیلو ولت یک سانتی متر می باشد.

33-منظور از در دسترس بودن به معنای وجود تاسیسات برقی در فاصله ای است که احتمال لمس نمودن هادی یا ورود به حوزه الکتریکی تاسیسات میسر باشد.( چه برقدار باشند یا امکان برقدار شدن آنها وجود داشته باشد.).

34-بعد از بی برق نمودن ترانسفورماتور خشک بایستی هر دو سر سیم پیچهای هر سه فاز بهم وصل و اتصال زمین گردند.

35-برخلاف ترانسفورماتورهای روغنی به دلیل آنکه ترانسفورماتورهای خشک فاقد تانک و بدنه زمین شده هستند بایستی پرسنل متوجه باشند که تمامی قسمتهای اینگونه ترانسها برقدار می باشد که در صورت نیاز به انجام هر گونه کار بروی این ترانسها بایستی حتما ترانسفورماتور بی برق گردد به طریقی که کلید تغذیه کننده ترانس off و سکسیونر زمین بسته گردد.

36-در صورتیکه پایه ته خط شده ( DDE ) بر اثر ضربه شکسته شده باشد برای آزاد نمودن پایه لازم است ابتدا پایه های دو طرف پایه ته خط شده را در جهت مخالف کشش شبکه مهار نمود و متعاقبا اقدام به باز نمودن شبکه از روی پایه شکسته نمود.

37-برای صعود از پایه چوبی آزمایش استقامت مکانیکی پایه و کسب اطمینان از بی خطر بودن صعود الزامی است ( با وارد کردن ضربه چکش به انتهای پایه و بررسی صدای ناشی از ضربه )

38-حتی الامکان توسط جرثقیل پایه مهار گردد تا کارگران سیمهای شبکه را آزاد نمایند.

39-چنانچه پایه مورد نظر بر اثر برخورد وسایل نقلیه یا باد و طوفان و یا هر عامل دیگری دچار صدمه یا شکستگی کلی یا جزئی شده باشد صعود از پایه اکیدا ممنوع می باشد .

40-چنانچه پایه های قبل یا بعد از پایه مورد نظر بر اثر فشار وارده به شبکه تحت فشار قرار گرفته باشند صعود از پایه اکیدا ممنوع می باشد.

41-در هر مرحله از کار و یا در هر قطع یا وصل شبکه لازم است برقدار بودن شبکه با فازمتر آزمایش گردد.

42- در هنگام قطع کلید در تابلوهای برق لازم است جهت افزایش ضریب ایمنی اقدام به نصب کارت حفاظتی بروی کلید نمائیم .

43- کارکنان اتفاقات موظفند در صورت کمبود وسایل ایمن سازی نظیر دستگاههای گراند موقت از اعمال خاموشی به متقاضی خودداری و مراتب را به مسئولین گزارش نمایند.

44- زمین کردن حفاظتی تجهیزات ( وصل نمودن بدنه فلزی تاسیسات و تجهیزات برقی به زمین که در تماس مستقیم با مدار الکتریکی نمی باشند ) به منظور حفاظت از جان انسان می باشد .

45-زمین کردن الکتریکی شبکه یعنی زمین کردن نقطه ای ازدستگاه های الکتریکی وادوات برقی که جزئی ازمدارالکتریکی می باشند.مثل زمین کردن مرکزستاره سیم پیچی ترانسفورماتور ویاژنراتور
زمین کردن الکتریکی دستگاه ها به به منظور حفظ صحت عملکرد سیستم و عدم آسیب به تاسیسات و تجهیزات برقی وجلوگیری ازازدیاد فشارالکتریکی فازهای سالم نسبت به زمین درموقع تماس یکی از فازها بازمین میباشد.

 ویرایش کننده:شرکت توزیع نیروی برق مرکزی -دفتر ایمنی

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/30
تعداد بازدید:
11690
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal